واحد استاندارد سازی

واحد استاندارد سازی - دپارتمان فنی و مهندسی گروه بین المللی آمیتیس امرتاتواحد استاندارد سازی : در این واحد مراحل ذیل به دقت بررسی می شوند:

 • استاندارد‌های طراحی
 • برنامه فیزیکی
 • سرانه‌ها و استانداردهای طراحی
 • ابعاد و اندازه‌ها
 • ابعاد و اندازه‌های مبلمان
 • چیدمان فضاها
 • بررسی همجواری فضاها با یکدیگر
 • سازگاری فضاها با عوامل ‌تأثیرگذار در هر یک از فضاها
 • موقعیت قرار گیری فضاها از نظر ارزش و اهمیت
 • نمودار حبابی از روابط کارکردی
 • تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها