مراحل ساخت سازه چوبی

مراحل ساخت سازه چوبی
بعد از امضای قرارداد، دفتر فنی و مهندسی، با توجه به درخواست کارفرما ۳ تیپ نقشه ساختمانی را به صورت ۳D ارائه می دهد، بعد از تایید و تصویب نقشه و بازدید از زمین، کارفرما فقط موظف است برق و آب را به نمایندگان این گروه تحویل دهد و سایر مراحل تجهیز کارگاه، اجرای فنداسیون و ساخت بر عهده این گروه می باشد. اجرای فنداسیون سبک برای ساختمان های این گروه به صورت آرماتور و بتن می باشد و سبک ساختمان سازی به ۳ صورت: اسکت تمام چوب (ساخت در محل سایت) اسکلت تمام الوار، و اسکلت پیش ساخته (ساخته شده در کارخانه و نصب در محل) می باشد.